Sleva

Applaud 25SC 10ml

125  109  vč. DPH

Účinný postřik proti molicím na okrasných rostlinách.

2 skladem

Kategorie: , Štítky: ,

Popis

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně okrasných rostlin proti molici skleníkové.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Primárním mechanismem účinku je inhibice biosyntézy chitinu. Applaud 25 SC se proto vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. Zasažené nymfy umírají asi po 4–5 dnech. Nepůsobí na vajíčka, dospělce molic nehubí, ale zčásti sterilizuje. Přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu, např. enarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících. Hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků.

 

10 ml přípravků – na 10 l aplikační jíchy na 100 m čtverečních

použití na okrasných rostlinách proti molici skleníkové a bavlníkové

INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK K OCHRANĚ OKRASNÝCH ROSTLIN PROTI MOLICI BAVLNÍKOVÉ A MOLICI SKLENÍKOVÉ.

 

ÚČINEK:

  • vyznačuje se dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. ZASAŽENÉ NYMFY HYNOU ASI PO 4–5 DNECH. Nepůsobí na vajíčka, dospělce molic nehubí, ale zčásti sterilizuje
  • přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu, např. Encarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících
  • hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků
  • nepoužívejte na ošetření okrasných rostlin rodu Dieffenbachia !!!!!

 

Identifikace nebezpečnosti2.1.Klasifikace látky nebo směsiPřípravek je klasifikován jako nebezpečný:ANOKlasifikace podle nařízení (EU) 1272/2008:Aquatic Chronic 2, H411Toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.2.2.Prvky označeníOznačení podle nařízení (EU) 1272/2008:Výstražný symbol/symboly nebezpečnostiSignální slovoNevztahuje seStandardní věta/věty nebezpečnostiH411 Toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházeníP273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.Zvláštní pravidla pro označování přípravku na ochranu rostlinEUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Označování přípravku zhlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:SP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem az cest.)SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.2.3.Další nebezpečnostSměs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII.

Další informace

Hmotnost 0.3 kg
Rozměry 12 × 6 × 4 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Applaud 25SC 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *